top of page

Algemene voorwaarden & privacyverklaring

REGLEMENT DANSSCHOOL DDC

ALGEMEEN

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen, workshops, dansvoorstellingen of danskampen en het betalen van het lidgeld of toegangsgeld bevestig je je definitieve inschrijving. Lidgelden kunnen gedeeltelijk of geheel teruggestort worden mits voorleggen van een medisch attest binnen de termijn van 14 dagen. Welk bedrag wordt terugbetaald (en dit alleen in de vorm van een cadeaubon), wordt bepaald door Danscollectief VZW en dit is definitief.

Als een gedeeltelijke of volledige terugbetaling gebeurt, zoals hiervoor beschreven, worden steeds administratiekosten van € 30 aangerekend, daar dit al gemaakte kosten zijn. (daar deze kosten al gemaakt werden.)

Toegangsgelden van dansvoorstellingen worden niet terugbetaald of omgeruild.

Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt op de binnen de vooropgestelde termijnen. Als deze betaling niet tijdig plaats vindt, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.

De prijzen worden berekend per gezin, dit wil zeggen de leden van een gezin die op het dezelfde adres gedomicilieerd zijn. Half- en/of stiefbroers en/of -zussen, die op een ander adres gedomicilieerd staan, worden niet in rekening genomen en tellen als een ander gezin.

Aansprakelijkheid

Dansschool DDC is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de dansschool.

Onze dansers zijn na betaling van het lidgeld wel verzekerd voor lichamelijk letsel dat zich voordoet tijdens de danslessen.

Orde & tuchtmaatregelen

Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van Dansschool DDC de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast worden. Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast:

Een waarschuwing: mondelinge waarschuwing van de docent.

Een schriftelijke melding aan de ouders van het lid: dit kan zowel via brief als via mail, door de docent.

Een aanmelding bij het bestuur: door de docent aan de bestuursleden Wanneer het gedrag van het lid (of de familie, ouders of sympathisanten) aanhoudt, ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er een aantal sancties die genomen kunnen worden. Deze sancties zijn:

Een schorsing: d.w.z. dat het desbetreffende lid voor een bepaalde periode de lessen- of activiteiten van de Dansschool DDC niet mag volgen.

Een uitsluiting: d.w.z. dat het desbetreffende lid definitief uit de Dansschool DDC wordt verwijderd.

De docent en/of bestuurslid brengt het bestuur via aanmelding op de hoogte van het wangedrag van het lid (of ouders, familie en sympathisanten). Het bestuur beoordeelt de situatie en beslist de tuchtmaatregel die aan het betrokken lid zal voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het gesanctioneerde lid ter kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht. Deze sanctie is onaanvechtbaar.

Privacy

Tijdens het inschrijven vragen we naar toestemming om afbeeldingen en video’s waarvan hun kind een deel uit maakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van de Dansschool DDC. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals sociale media als facebook, instagram, onze website en andere socialemediakanalen die in de toekomst worden gebruikt door de dansschool.

Ook kunnen er foto’s van uw zoon of dochter op een affiche of flyer gebruikt worden. Merk je een foto op die je liever niet online ziet, neem zeker contact met ons op.

We vragen tevens toestemming om de nieuwsbrief te versturen. Als je akkoord gaat wordt je e-mailadres in een lijst geplaatst dat alleen maar wordt gebruikt ter promotie van evenementen georganiseerd door Danscollectief VZW.

De gegevens van de leerlingen worden niet doorgegeven aan derden!

Afsluiter

Het bestuur van de Dansschool DDC kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen en/of de ouders, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar. Leden, maar ook ouders, die door hun gedrag of uitlatingen de goede werking en het doel van de Dansschool DDC in gedrang brengen kunnen gesanctioneerd worden.

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement, dit reglement in acht genomen, betekent een hele fijne samenwerking, we wensen je dan ook een fijn dansjaar toe.

bottom of page